دانلود کتاب وظایف سرپرست محیط کار hse و iso

جمعه, شهریور ۲۹, ۱۳۹۲ ۱۹:۲۹

ﻫﺪاف ﮐﻠﯽ درس : ﺗﻮﺳﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن در اداره ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ و ﮐـﺎرآﺗﺮ واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف سازمان
ﺳﺮ ﻓﺼﻠﻬﺎی درس: 
۱- ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ:
۲-ﻧﻘﺶو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
۳- اﺧﺘﯿﺎرات وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
۴-وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
۵-وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
۶-وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
۷-ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
۸-ﻋﻮاﻣﻞﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻓﺮاد
۹-اﺻﻮل اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
۱۰-روﺷﻬﺎیﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽو ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ (Problem)
11-وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ
۱۲-ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد روشﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
۱۳-ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺒﻮد روش ﮐﺎر
۱۴ -اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دانلود کتاب وظایف و نقش سرپرست hse , iso

ارسال شده در قسمت : مقالات

پاسخ به نوشته